Chính sách đại lý

Đại lý giá ưu đãi, giá cả thương mại, công nợ tối đa 30 ngày .